انواع تابلو برق GIS

تابلو برق GIS

در تابلو برق GIS از گاز SF6 به عنوان عایق پیرامون باسبارها استفاده می‌شود و تجهیزات آن در محیط گازی و یا خلاء قرار می‌گیرند.

انواع تابلو برق عایق هوا

تابلو برق عایق هوا

با در نظر گرفتن ویژگی‌های مختلف یک تابلو برق مثل ظاهر تابلو برق روش سیم کشی، ساختار،روش نصب مدارشکن و …. می‌توان طبقه بندی‌های مختلفی از تابلو برق عایق هوا ارائه داد.